Kort om Wanda

  • Tillstånd från Socialstyrelsen/IVO
  • Kollektivavtal
  • Dygnet runt jour
  • Kostnadsfri juridisk expertis
  • Max. 1 månaders uppsägningstid
  • Höga löner

Personlig assistans Stockholm

Wanda Assistans  informerar här dels om vår egen

verksamhet men även generellt om personlig assistans.

Vad vi står för och kan erbjuda dig som kund i Wanda Assistans

 

Om oss som bedriver personlig assistans i Stockholm

 

Vi är ett helhjärtat och väletablerat företag.

Hos Wanda Assistans är det brukaren som bestämmer personal och hur insatsen ska se ut.

Vi, som arbetar med människor, vet att det finns lika många personligheter som det finns människor. Var och en har sina egna behov, önskemål, intressen, viljor och drömmar.

Varje relation mellan personal och brukare är unik; vi erbjuder engagerad personal och därigenom får alla hos Wanda en bättre service och möjlighet till förbättrad livskvalitet.

Lyhördhet och empati är viktigt hos oss. Lika viktigt är att visa handlingskraft och flexibilitet.

Vi som jobbar på Wanda Assistans har kompetens att bemöta barn med funktionsättning. Barnets önskemål tas alltid i beaktande. Graden av inflytande varierar utifrån mognad, ålder och diagnos. Barnet har alltid utrymme att framföra sina åsikter, tankar och idéer

 

Det finns tre grupper som kan beviljas personlig assistans:

 

1.            Personer som lider av utvecklingsstörning eller autism.

2.            Personer med en betydande och stadigvarande begåvningsmässig funktionsnedsättning efter hjärnskada i vuxen ålder orsakad av yttre våld eller kroppslig sjukdom.

 

3.            Individer med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar som gör det omöjligt för dem att klara den dagliga livsföringen på egen hand. Funktionsnedsättningen får inte bero på normalt åldrande.

En förutsättning för att beviljas assistansersättning är att man har ett hjälpbehov på mer än 20 timmar per vecka i de grundläggande behoven. Med detta avses den dagliga hygienen, hjälp vid måltid, klä sig samt att kommunicera med andra. I de grundläggande behoven kan även annan kvalificerad hjälp ingå.

Rätten till assistansersättning kräver att man har ett eget boende och inte fyllt 65 år. Ansöker man om personlig assistans precis vid övergången till 65 års ålder så tittar Försäkringskassan på när ansökan kommit dem till handa. Är ansökan inkommen senast dagen innan 65 årsdagen kan man personlig assistans beviljas. Du kan har rätt att behålla sin assistans livet ut. Du kan dock inte få utökad assistansersättning beviljad efter att man nått pensionsålder.

 

Hitta rätt personliga assistenter

 

Syftet med den personliga assistentens arbete beskrivs nedanför.

För att kunna beskriva och förstå den personliga assistentens roll och funktion är det viktigt att utgå från de grundläggande motiv som ligger bakom rättigheten personlig assistans:

 

1.            möjligheten att stärka den enskildes rätt att leva ett självvalt och oberoende liv,

 

2.            möjligheten att åstadkomma villkor, som är likvärdiga med andra människors i motsvarande ålder samt

 

3.            möjligheten till självbestämmande över sin egen livssituation.

 

(SOU 1991:46, Prop 1992/93:159) Detta är grundläggande motiv, som anger förutsättningar för en god personlig assistans. De beskriver även syftet med de personliga assistenternas arbete och fungerar som riktlinjer för deras roll och funktion. Med hjälp av den personliga assistenten ska den enskilde brukaren kunna leva ett självständigt och oberoende liv. Brukaren ska kunna skapa villkor, som är likvärdiga med andra människors samt ha självbestämmande över sin egen livssituation. Den personliga assistentens arbete ser olika ut beroende på vem hon eller han arbetar hos. Men även om arbetsuppgifterna varierar har de personliga assistenterna en grundläggande roll eller funktion som är densamma oavsett vem brukaren är. Nedan följer några exempel:

 

Att vara en personlig resurs

 

Personlig assistans är en personlig resurs, som är utformad efter den enskilde brukaren. Den personliga assistenten är knuten till den enskilda brukaren och inte till en viss verksamhet. Personlig assistans ges i många olika sammanhang med de uppgifter som brukaren vid varje tillfälle behöver assistans med. Brukaren ska själv kunna bestämma vad han eller hon vill göra, utan att i förväg behöva planera det. Assistentens arbetsplats är där brukaren för tillfället befinner sig.

 

Att kompensera brukarens funktionsnedsättning

 

Den personliga assistentens huvuduppgift är att kompensera brukarens funktionsnedsättning, vare sig det är är det viktigt att den personliga assistenten är medveten om att tolkning inte är detsamma som att företräda brukaren.

fysiskt, intellektuellt, psykiskt eller kommunikativt. Om den personliga assistenten har till uppgift att bistå med tolkning åt den som har kommunikationssvårigheter,

 

Att kombinera flexibilitet och integritet

 

En förutsättning för att brukaren ska kunna leva ett självvalt liv är att hans/hennes behov styr innehållet i den personliga assistansen. Den person¬liga assistenten måste kunna anpassa sig efter brukarens behov, vanor och vilja för att brukarens liv ska vara en helhet som han/hon själv bestämmer över. Assistentrollen innebär att arbeta i nära samspel med den enskilde brukaren på ett flexibelt och integritetsbevarande sätt. Den personliga assistenten får dock inte på något sätt riskera sin hälsa, bli utsatt för någon form av kränkande behandling eller assistera vid vad som kan vara kriminella handlingar.

 

Att vara lyhörd samt ha förmåga att förstå och följa brukarens intentioner

 

Personlig assistans omfattar brukarens grundläggande behov, såsom hjälp med personlig hygien, måltider, att klä av och på sig eller att kommunicera med andra, samt andra personliga hjälpbehov i det dagliga livet. Eftersom detta är betydelsefulla uppgifter för brukaren, är det viktigt att de utförs med värdighet och kvalitet. Det krävs därmed en lyhördhet för- och kännedom om brukarens behov och önskemål. Yrkets särskilda professionalitet ligger i förmågan att förstå och praktiskt kunna fullfölja brukarens intentioner

 

Att ha respekt för tystnadsplikten

 

För brukaren är bevarad personlig integritet en grundläggande förutsättning för en god assistans. Brukaren måste kunna känna trygghet i att det som rör den privata sfären inte sprids till andra. Eftersom den personliga assistenten får inblick i brukarens liv och allt vad det innebär, så är det ytterst viktigt att den personliga assistenten respekterar den tystnadsplikt som han/hon omfattas av. En god idé är att brukaren, eller dennes företrädare, samtalar med den personliga assistenten om brukarens syn på tystnadsplikten. På så sätt får den personliga assistenten vetskap om vad brukaren anser vara godtagbart, eller inte, för assistenten att berätta för andra.

 

Att vara en möjlighet

 

Den personliga assistenten beskrivs ibland som ett mänskligt hjälpmedel. Ett annat ord som beskriver den personliga assistentens roll är att hon eller han är en möjlighet - en möjlighet för brukaren att leva ett självvalt liv (tex inhandla hörapparat Stockholm). Den personliga assistenten utför ett viktigt och för brukaren ovärderligt arbete. De personliga assistenterna måste veta vad som förväntas av dem och det ligger i både arbetsgivarens, brukarens och den personliga assistentens intresse att assistentens roll är tydlig.

Få assistansersättning beviljad?

Försäkringskassan fattar beslut om rätten till personlig assistans. Beslutet grundas på en ansökan om assistansersättning från den funktionsnedsatte. Många upplever detta som en komplicerad process och tvekar därför att göra en ansökan. Man kan då ta hjälp av ett assistansbolag som sköter myndighetskontakterna och stöttar dig genom processen. Många assistansbolag har dessutom egna jurister som har stor erfarenhet av arbetet men ansökan av assistansersättning.

 

Idag finns ungefär 17 000 personer som beviljats assistansersättning i Sverige och det är en ökning med över 60 % de senaste 11 åren. Trenden kommer att hålla i sig och anledningen till det är framför allt att de som beviljats assistans innan de fyllt 65 år har rätt att behålla den livet ut.

 

Det finns omfattande statistik att ta del av på Försäkringskassans hemsida och informationskälla till den här hemsidan. Myndighet utbetalar assistansersättningen till de behövande som beviljats ansökan. 

“Sagt om oss”

"6 av 7 dagar i veckan har vi kontakt och nästan alltid löser Wanda problemen" Jacob Stockholm
"Wanda upplyste mig om mina rättigheter och såg till att jag fick dem infriade" Eva Norrland

Dina assistenter

För oss som assistansbolag är det viktigt att du får en personlig assistent som i största möjliga mån hjälper dig att få ett självständigt, innehållsrikt och oberoende liv.